Политика за поверителност

ЦПЛР-ОДК Перник
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Вие предоставяте Вашите данни на:
ЦПЛР-Обединен детски комплекс Перник
Име и адрес на администратора на лични данни
Име: ЦПЛР-Обединен детски комплекс Перник

Адрес: ул. Физкултурна № 12
Тел.:0882 117 070, e-mail: 1403240@edu.mon.bg

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: Мария Кирилова
Тел: 0899 837 569, e-mail: maria.hristova_kirilova@edu.mon.bg
В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Каква информация обработваме

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ЦПЛР-ОДК Перник , ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 3. Данни за родители – име, телефон, месторабота, адрес и др.
 4. Информация за получени дарения.
 5. Фото и видеоматериали, свързани с дейността на институцията и популяризирането и.
 6. За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.
Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.
Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение
Ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба – Закон за предучилищното и училищното образование.
Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една в друга група.
 3. Присъствие (отсъствия) .
 4. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика
 5. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 6. Издаване на документи, свързани с ангажираността в мероприятия, инициативи и изяви на учениците. Издаване на дипломи, удостоверения, грамоти.
 7. Информация за получени дарения (данни на дарителите);
 8. Други: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в ЦПЛР-ОДК Перник.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на ЦПЛР-ОДК Перник(снимки, клипове на ученици/деца).
 4. Други: ……………………………………………………………………………………..

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

 • Опазване здравето и живота на Вашето дете.
 • видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията.
 • Непредвидени ситуации.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.);

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

Директор: ………………………………………
(подпис и печат)
………………………………………
(име и фамилия)

Политика за поверителност